Zastrzeżenia prawne

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego umieszczonego pod domeną nexpertis.pl („Serwis”) jest Nexpertis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa, zwana dalej „Nexpertis”.

§1

Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu podlega zasadom określonym w niniejszym dokumencie. Jeśli użytkownik Serwisu nie zgadza się z poniższymi warunkami prosimy o nie korzystanie z Serwisu.

2. Serwis jest wyłączną własnością Nexpertis, chronioną prawem, w tym w szczególności unormowaniami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503). Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Nexpertis (w szczególności prawa do tekstów, elementów graficznych, zdjęć, plików audio i wideo, aplikacji i baz danych oraz układu stron Serwisu) lub na rzecz podmiotów, których materiały na podstawie współpracy z Nexpertis są umieszczone w Serwisie.

3. Korzystanie z Zasobów Portalu może odbywać się wyłącznie w ramach dozwolonego użytku prawem chronionych utworów lub baz danych w rozumieniu przepisów w/w ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie baz danych, przy czym wykorzystanie utworów lub baz nie może wykraczać poza ogólnie przyjęte normy korzystania z utworu lub bazy danych oraz nie może w jakikolwiek sposób szkodzić interesom Nexpertis.

4. Korzystanie z Serwisu wykraczające poza ramy dozwolonego użytku, w tym komercyjne wykorzystanie jakiegokolwiek elementu lub części Serwisu, w tym przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży Serwisu lub jego części (poszczególnych utworów lub baz danych) na jakimkolwiek polu eksploatacji może odbyć się wyłącznie za pisemną zgodą Nexpertis.

5. Korzystanie z Serwisu wykraczające poza ramy dozwolonego użytku bez zgody Nexpertis jest bezprawne i stanowi naruszenie prawa, w szczególności prawa autorskiego i jako takie jest zabronione pod groźbą sankcji cywilnych i karnych.

§2

Dane osobowe

1.Nexpertis szanuje prawo każdego użytkownika Serwisu do ochrony jego prywatności. Ze szczególną troską dobiera i stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych w Serwisie danych.

2.Jeżeli Nexpertis przy pomocy serwisu będzie zbierać dane osobowe jego użytkowników, będzie to czynić jedynie w granicach obowiązującego prawa, za zgodą osób, których dane dotyczą. W takim przypadku również poinformuje o tym fakcie użytkowników, jak również o zakresie i celu zbieranych danych osobowych i prawach osób, których dane są zbierane w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133, poz. 883), a pozyskane w formularzu kontaktowym informacje chronione są zgodnie z obowiązującym prawem. Żadne dane osobowe nie są również przekazywane osobom trzecim, chyba, że za zgodą osoby, której dotyczą.

3.Nexpertis zastrzega sobie możliwość wykorzystywania logów systemowych do celów administrowania Serwisem oraz statystycznych. Wykonywane w oparciu o powyższe dane analizy nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Serwisu.

4.Nexpertis nie wykorzystuje również plików cookies do identyfikacji użytkowników Serwisu, a jedynie do celów statystycznych lub administrowania Serwisem.

§3

Odpowiedzialność

1.Treści udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Nexpertis uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć, wynikających z okoliczności, na które Nexpertis nie ma wpływu, Nexpertis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu. Nexpertis nie odpowiada również za ochronę danych osobowych lub zgodność z prawem treści dostarczanych na stronach, do których prowadza łącza umieszczone w Serwisie.

2.Nexpertis nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu lub jakiegokolwiek jego elementu, zastosowania się lub posłużenia się jakimikolwiek informacjami, dostępnymi w Serwisie, w tym stanowiącymi przedmiot praw innych niż Nexpertis osób. Nexpertis nie odpowiada za szkody, krzywdy lub utracone korzyści poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu (w tym zawartych w nich informacji). Ryzyko związane z użytkowaniem i korzystaniem z zasobów Serwisu ponosi użytkownik.

§4

Kontakt

Kontakt W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie korzystania z Serwisu prosimy o kontakt na adres mailowy: office@nexpertis.pl.